Zakres działania,
udzielane świadczenia


Licznik odwiedzin: 284 (Zakres działania,
udzielane świadczenia >> Stypendia i zasiłki szkolne)

1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?

Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) świadczenia pomocy materialnej,(tj.stypendium szklone i zasiłek szkolny) przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Data opublikowania: 2019-04-12, 14:31:23
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


2. Kto może złożyć wniosek?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:
a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

Data opublikowania: 2019-04-12, 14:31:58
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


3. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny - formy pomocy

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
a) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
e) świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia).

Data opublikowania: 2019-04-12, 14:33:18
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


4. Powody przyznawania pomocy materialnej uczniom

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty:
- 528 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2018r.),

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (o zasiłek trzeba ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy).

Ubiegając się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów.

Data opublikowania: 2019-04-12, 14:34:21
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


5. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

1. Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne.
2. Tornister (plecak szkolny) max 1 sztuka na semestr na 1 dziecko.
3. Ubiór sportowy:
- spodenki gimnastyczne – max 2 sztuki na semestr na 1 dziecko
- koszulki gimnastyczne – max 3 sztuki na semestr na 1 dziecko
- dresy kompletne lub spodnie sportowe + bluza sportowa (max 2 szt. na semestr na 1 dziecko)
- obuwie sportowe / trampki - max 2 szt. na semestr na 1 dziecko,
4. Przybory i strój do nauki zawodu.
5. Artykuły szkolne (np.: piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.).
6. Pomoce edukacyjne (np.: instrumenty muzyczne, mikroskop, tusze do drukarek, abonament internetowy (od września do czerwca), multimedialne programy edukacyjne, sprzęt sportowy).
7. Komputer, oprogramowanie, części do komputera, drukarka, papier do drukarki.
8. Biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa.
9. Mundurek szkolny wymagany przez szkołę
10. Basen - strój kąpielowy, klapki, okularki, czepek.
11. Koszt wyjazdu na zajęcia realizowane w ramach „Zielonej Szkoły” - potwierdzenie udziału przez wychowawcę.
12. Opłata za udział w zajęciach edukacyjnych ( językowych, sportowych, muzycznych, tanecznych, itp.).
13. Opłata za udział w wycieczkach szkolnych (potwierdzenie udziału przez wychowawcę), bilet do kina, teatru, muzeum, itp.
14. Opłata za internat/bursę – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
15. Zwrot kosztów dojazdu do szkoły – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Faktury bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę.
W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.
W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”, „sportowe”.

W DRUGIM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 obowiązują faktury za:
1. Zakup podręczników i artykułów szkolnych od lipca 2017 r.
2. Internet – od stycznia 2018r. do czerwca 2018 r.
3. Pozostałe wydatki – wg wykazu wydatków kwalifikowanych

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.:
1)okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny,
2)odzież i obuwie służące do codziennego użytku (kurtki, swetry, bielizna, koszule, sukienki, spódnice, płaszcze, skarpetki, rękawiczki, czapki, podkoszulki, itp.)
3)opłaty:
a)za komitet rodzicielski
b)za wyżywienie w szkole
d)na ubezpieczenia uczniów,
f)za naprawę sprzętu komputerowego
Wydatkiem niekwalifikowanym są również podręczniki i lektury szkolne do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta!

Nie można również załączać żadnych oświadczeń ani paragonów

Data opublikowania: 2019-04-12, 14:35:27
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-930 Rawicz, tel. 65 545-40-37

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji