Karty Dużej Rodziny


Licznik odwiedzin: 250 (Karty Dużej Rodziny >> Karty Dużej Rodziny)

Program WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Program "Wielkopolska Karta Rodziny" jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Prawo do korzystania z programu przysługuje:

1. Członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

2. rodzicom/małżonkom/opiekunom prawnym prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki. Bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

3. rodzinie zastępczej zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie województwa wielkopolskiego.

4. rodzinnym domom dziecka- należy przez to rozumieć prawną formę opieki nad dzieckiem, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej

Prawo do korzystania z programu przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci natomiast przez okres 24 miesięcy. Pełną listę instytucji oferujących zniżki oraz więcej informacji dotyczących karty można uzyskać na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wnioski o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a (parter biuro nr 103) w godzinach pracy Ośrodka.

Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony Ośrodka (z menu "Druki") lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (parter biuro nr 103).

Do wniosku należy dołączyć "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych" uzupełnione przez oboje rodziców.

Data opublikowania: 2019-08-22, 12:23:51
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

rejestr zmianrejestr zmian...


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania – tj. prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku
- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem (oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce),
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem (oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce), nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, (oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce) nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.


Link do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
www.mpips.gov.pl

Link do partnerów Karty Dużej Rodziny:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr


Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wnioskujący przedstawia w szczególności:

1) w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2*) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,

2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość,

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.


_________________________
Art. 37. ust. 2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzące go rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
1) uczy się:
a) w szkole,
b) (uchylona),
c) w uczelni,
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,
b) (uchylona),
c) w uczelni,
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Data opublikowania: 2019-01-28, 13:18:27
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

rejestr zmianrejestr zmian...


Gminna Karta Dużej Rodziny

Gminna Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych w zarządzeniu nr 960/2014 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2014r. Wnioski o wydanie kart można pobrać ze strony Ośrodka (menu [Druki]) lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (parter biuro nr 103).

Prawo do posiadania karty przysługuje rodzinie zamieszkującej stale pod wspólnym
adresem na terenie Gminy Rawicz, składającą się z rodziców/rodzica, posiadających
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia
lub do ukończenia 21 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod
opieką rodzica, w tym rodziny zastępcze.

Karta jest wydawana z terminem ważności do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. W przypadku dzieci kończących w danym roku 18 lat lub 21 lat w sytuacji, gdy dziecko uczy się lub studiuje, termin ważności karty odpowiada dacie ukończenia w/w wieku, co może mieć wpływ na utratę prawa do korzystania z Karty przez pozostałych członków rodziny wielodzietnej.

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1)w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych- dokument potwierdzający tożsamość,
2)w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia-akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
3)w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia do 21 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki zawierające informację o planowanym terminie jej ukończenia w danej placówce,
4)w przypadku dzieci niepełnosprawnych – dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz dokument potwierdzający tożsamość- w przypadku dzieci pełnoletnich,
5)w przypadku rodzin zastępczych- postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

Wykaz partnerów Gminnej Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie www.rawicz.pl (menu: Urząd Miejski - Karta Dużej Rodziny) oraz w załączeniu

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2015-01-16, 10:36:53
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

rejestr zmianrejestr zmian...


Gminna Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz informujemy, że od stycznia 2015 wszelkie sprawy związane z Gminną Kartą Dużej Rodziny będzie można załatwić w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku oraz pragnące dokonać przedłużenia ważności Gminnej Karty Dużej Rodziny mogą zgłaszać się do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (parter, biuro nr 103) w godzinach urzędowania.

Ponadto przypominamy, iż rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu mogą ubiegać się o wydanie dwóch pozostałych kart tj. Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Wielkopolskiej Karty Rodziny. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Oferują szereg zniżek i uprawnień w różnych instytucjach oraz firmach na terenie całej Polski oraz Wielkopolski. Pełną listę oraz więcej informacji dotyczących karty można uzyskać na stronie www.rodzina.gov.pl oraz stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wnioski o wydanie kart można pobrać ze strony Ośrodka (menu [Druki]) lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (parter, biuro nr 103).

Data opublikowania: 2014-12-23, 09:20:09
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

rejestr zmianrejestr zmian...


przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-930 Rawicz, tel. 65 545-40-37

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji