Zakres działania,
udzielane świadczenia


Licznik odwiedzin: 301 (Zakres działania,
udzielane świadczenia >> Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny)

wsteczWstecz

2019-04-12, 14:26:47
Użytkownik: Admin(R.Kal)
Opis operacji: opublikowanie: 3. Zasady obliczania dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego
Typ elementu: publikacja (idp1288)

2019-04-12, 14:26:42
Użytkownik: Admin(R.Kal)
Opis operacji: zapis w bazie nowej publikacji: 3. Zasady obliczania dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego
Typ elementu: publikacja (idp1288)

Publikacja, której dotyczy rejestr zmian:

3. Zasady obliczania dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego (idp1288)

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-930 Rawicz, tel. 65 545-40-37

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji